Vera, Nadezhda, Lyubov i ih bozhya Mat Sofya

Wisdom has three children

Tree. Oil. 50x60
February 2021